SZKOLENIA MENEDŻERSKIE

 

Grupa szkoleń przeznaczona dla osób pracujących na stanowiskach menedżerskich odpowiedzialnych za efekty pracy zespołów.

 

UMIEJĘTNOŚCI PRZYWÓDCZE

Szkolenie skierowane do osób kierujących zespołem pracowników.

Cel: Wzrost efektywności pracy zespołu poprzez umiejętność dopasowania stylu przywództwa do potrzeb pracownika.

Korzyści:

 • Grupowe zrozumienie istoty pracy zespołowej,
 • Zrozumienie roli lidera i menedżera,
 • Opanowanie koncepcji przywództwa sytuacyjnego,
 • Przyswojenie i stosowanie stylów; instruującego, konsultującego, wspierającego i delegowania,
 • Opanowanie sztuki dawania informacji zwrotnej,
 • Nauka efektywnej pracy z zespołem poprzez wspieranie,
 • Praktyczna umiejętność delegowanie uprawnień i zadań,
 • Doskonalenie umiejętności planowania rozwoju własnego i zespołu.

 

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

Dla osób kierujących grupami pracowników.

Cel: Uzyskanie wiedzy i umiejętności koniecznych do wypracowania i stymulowania wysokiej motywacji zespołu.

Korzyści:

 • Sprawniejsze realizowanie zadań,
 • Stworzenie wizji rozwoju osobistego w kontekście organizacji,
 • Stworzenie sprawniej działającego zespołu pracowników,
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości i roli w firmie,
 • Kształtowanie aktywnego podejścia do zadań,
 • Wzrost satysfakcji z wykonywanej pracy,
 • Zwiększenie grupowej i indywidualnej aktywności i konsekwencji w osiąganiu celów.To szkolenie może stanowić rozwinięcie szkolenia umiejętności przywódczy.

 

ROLA I ZADANIA COACH’A

Dla osób kierujących grupami pracowników i chcących ich rozwijać.

Cel: Wprowadzenie lub udoskonalenie tego systemu współpracy.

Korzyści:

 • Uzyskanie wiedzy na temat idei coachingu oraz korzyści płynących z jego stosowania.
 • Poznanie warunków dobrze przeprowadzonego coachingu (podstawy komunikacyjne: nawiązanie kontaktu z pracownikiem, prawidłowe formułowanie informacji zwrotnych, precyzyjne określenie celów coachingu).
 • Poznanie poszczególnych kroków rozmowy coachingowej.
 • Doskonalenie umiejętności w zakresie tworzenia wizerunku idealnego coach’a.Szkolenie to jest uzupełnieniem uprzednio wypracowanego standardu zachowań zawodowych na danym stanowisku. Może też stanowić rozwinięcie szkolenia kierowania ludźmi.

 

PROWADZENIE ROZMÓW REKRUTACYJNYCH

Dla personelu zajmującego się naborem nowych pracowników.

Cel: Nabycie i/lub rozwój umiejętności prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej.

Korzyści:

 • Dostarczenie wiedzy merytorycznej, niezbędnej do przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych,
 • Nauczenie ustalania wzorca osoby oczekiwanej,
 • Dostarczenie wiedzy o tworzeniu struktury wywiadu,
 • Ćwiczenie praktyczne w prowadzeniu rozmów z kandydatami,
 • Doskonalenie umiejętności właściwej interpretacji wypowiedzi,
 • Nabycie umiejętności badania zgodności profilów kandydatów z wzorcem oczekiwanym.

 

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Dla menedżerów oraz innych pracowników odpowiedzialnych za wprowadzanie zmian
w organizacji.

Cel: Zrozumienie naturalnych reakcji na zmiany, opanowanie umiejętności wprowadzania zmian w organizacji.

Korzyści:

 • Analiza wprowadzenia zmiany na przykładzie wybranego case study,
 • Uświadomienie psychologicznego podłoża naszej reakcji na zmiany,
 • Przeprowadzenie analizy powodów oporu przed zmianą i sposoby ich przełamywania,
 • Poznanie koncepcji skokowego rozwoju organizacji w oparciu o koncepcję Greinera,
 • Praktyczne ćwiczenia w organizowaniu i kierowaniu przepływem informacji o zmianie,
 • Nauka identyfikacji „mecenasów” zmiany,
 • Wypracowywanie sposobów wprowadzania zmiany w oparciu o warsztat praktyczny.

 

PLANOWANIE SPRZEDAŻY I ZARZĄDZANIE CZASEM

Dwuetapowe szkolenie skierowane do osób pracujących w dziale sprzedaży pod istotną presją czasu.

Cel: Wzrost efektywności wykorzystania swojego czasu pracy oraz poprawa wyników poprzez ich profesjonalne planowanie.

Korzyści:

 • Wzrost efektywności pracy własnej,
 • Wzrost efektywności oraz poprawa przewidywalności wyników,
 • Rozwój umiejętności planowania zarządczego,
 • Wzrost umiejętności analizowania wyników pracy własnej,
 • Wzrost satysfakcji z własnej pracy,
 • Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w podejściu do klientów.

 

PLANOWANIE STRATEGICZNE

Szkolenia o różnym stopniu zaawansowania zależnie od potrzeb grupy. Jedno dające w łatwo przyswajalny sposób pojęcie o planowaniu strategii i podstawowych działaniach z tym związanych. Drugie dla bardziej zaawansowanych podczas którego pokazywane są wybrane metody analizy i planowania strategicznego.

Cel: Dostarczenie umiejętności uporządkowania lub wypracowania strategii w oparciu o posiadaną wiedzę o własnej firmie, rynku i otoczeniu z zastosowaniem wybranych narzędzi.

Korzyści:

 • Określenie sposobu działania firmy / organizacji,
 • Nabycie umiejętności „przetłumaczenia” celów strategicznych na działania bieżące,
 • Rozwój umiejętności planowania zarządczego,
 • Wzrost umiejętności analizowania czynników działających na firmę / organizację,
 • Określenie czynników, które mogą dodatkowo wzmocnić motywację pracowników.
 • Możliwość wypracowania podstaw strategicznych własnej firmy / organizacji.